Algemene voorwaarden

 1. De koopwaar wordt altijd vervoerd op het uitsluitend risico van de koper, zelfs in geval van franco verkoopsovereenkomst.
 2. B.S.C. is niet verbonden door om het even welke verbintenis uitgaande van haar vertegenwoordigers, zonder ratificatie van harentwege.
 3. Een betaling moet, om geldig te zijn, bevestigd zijn door onze kwitantie.
 4. Iedere klacht moet, om geldig te zijn, ten laatste vijf dagen na ontvangst van de koopwaar ingediend zijn. Iedere niet franco terugkeer zal strikt geweigerd worden, zelfs wanneer hij toegestuurd wordt „niet afgegeven aan woonst”.
 5. In geval van geschil, zijn de Rechtbanken te BRUSSEL en het Vredegerecht van het Tweede Kanton te BRUSSEL bevoegd; nochtans, behoudt B.S.C., zowel als eiseres als verweerster, de mogelijkheid de verzending te eisen naar de bevoegde rechtsmacht, hetzij omwille van de wettelijke beschikkingen, hetzij bij toepassing, zelfs onrechtsreeks, van contractuele beschikkingen of andere algemene of bijzondere voorwaarden.
 6. Iedere betaling, hetzij gedeeltelijk, hetzij geheel, dient strikt voor de gestelde vervaldag uitgevoerd te worden. Ingeval van gedeeltelijke of volledige wanbetaling op genoemde vervaldag, is de klant automatisch en zonder ingebrekestelling, gehouden tot het betalen van een boetebeding gelijk aan 20 % van het bedrag van de bestelling met minimum van +/- 125. en van verwijlinteresten tegen 1,25 % per maand, waarbij geen afbreuk wordt gedaan aan de mogelijke vordering van bijkomende schadevergoeding.
 7. Alle betalingen moeten uitgevoerd worden in BRUSSEL.
 8. De overhandiging van wisselbrieven, acceptaties of om het even welke effecten, alsmede gebeurlijke endosseringen, van om het even welke aard, kunnen in niets afbreuk doen aan huidige algemene voorwaarden. Anderzijds zijn deze algemene voorwaarden tegenstelbaar aan alle derden die, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, ertoe gebracht zouden zijn zich te moeten kwijten van bedragen welke oorspronkelijk door de klant verschuldigd waren.
 9. Wij waarborgen de klant slechts in de mate waarin we gewaarborgd worden door onze eigen leveranciers.
  Bij gevolg ziet de klant uitdrukkelijk en onherroepelijk af van het vorderen van elke schadevergoeding tegen B.S.C. welke B.S.C. niet op haar eigen leveranciers zou kunnen rekupereren. Indien anderzijds, om het even om welke reden, hierin begrepen een vonnis, blijkt dat B.S.C. de klant schadeloos heeft gesteld en dat zijzelf geen vergoeding kan bekomen van haar eigen leveranciers, zelfs wegens onvermogen, dan verbindt de klant zich ertoe onmiddellijk de ontvangen bedragen terug te storten; hij verklaart uitdrukkelijk dit risico te aanvaarden. Iedere achterstal van terugbetaling brengt de toepassing met zich mee van het strafbeding en de verwijlinteresten, zonder voorafgaande ingebrekestelling en tegen de hierboven vermelde tarieven.
 10. De geleverde koopwaar blijft onze eigendom en kan door onze bemiddeling teruggenomen worden tot volledige betaling van onze facturen. De koper geeft hiertoe zijn onherroepelijke toestemming. Indien het krediet van de koper verslechtert, behouden wij ons het recht voor, zelfs na gedeeltelijke verzending van een koop, van de koper de noodzakelijke geachte garanties te vorderen voor de goede uitvoering van de aangegane verbintenissen. Het gebrek hieraan te voldoen geeft ons het recht de koop geheel of gedeeltelijk te vernietigen.
 11. Huidige algemene voorwaarden genieten de voorkeur op om het even welke voorwaarden van de klant.